تعطیلات رسمی ترکیه در سال 2015

تعطیلات عمومی در ترکیه در سال 2015
01.01.2015 جشن سال نو (1 روز)
2015/04/23 حاکمیت ملی و روز جهانی کودک (1 روز)
2015/01/05 روز کارگر (1 روز)
2015/05/19 بزرگداشت آتاتورک، روز جوانان و ورزش (1 روز)
2015/07/16 - 2015/07/19 جشن ماه رمضان (4 روز)
2015/08/30 روز پیروزی (1 روز)
2015/09/23 - 2015/09/27 جشن قربانی (5 روز)
2015/10/28 - 2015/10/29 روز جمهوری (2 روز)