طالع بینی تقویم ترکیه 2016

از پایان ماه دسامبر تا 20 ژانویه : بازه زمانی سختی است بخصوص در زمینه کارهای خارجی, با درنظر داشتن شرایط ضد بوجود آمده در جامعه
از 20 ژانویه تا 19 فوریه: خیلی مهم است تا در این مدت به مسایل اقتصادی توجه خاصی داشته باشید
بخصوص در 12 فوریه مسایلی پیش روست که باعث از هم پاشیدگی جامعه میشود
از 19 فوریه تا 20 مارچ: موضوعات بین المللی, موضوعات با نگاه رسانه ای, تحصیلی , ایدئولوژی و مذهبی پیچیده هستند. انتظار میرود که ابهامات در نزدیکی 28 فوریه به وقوع بپیوندد
از 20 مارچ تا 21 آوریل : اتفاقات مهم بعد از 29 مارچ می افتد. اتفاقات غیر منتظره ممکن است اتفاق بیفتد. موضوعات با توجه یه دولت, امنیت, قلمرو, مسایل نظامی شاید به خوبی پیش نرود.این در حالی است که انتظار می رود حکومت در این مدت بسیار فعال باشد.
از 21 آوریل تا 22 می :در این زمان به دنبال صلح هستند. گفتمان اقتصادی در پیش زمینه هستند. هزینه ها و انتظارات مثبت به خوبی پیش نمی رود
از 22 می تا 22 ژوئن : نا آرامی های که از طرف همسایگان نشات گرفته می شود خواهد بود,مسایل امنیتی و ترور مخصوصا بعد از 29 می
"پیشرفت جامعه ممکن است در ماه نوامبر صورت بگیرد"
از 22 ژوئن تا 22 : ممکن است در امور داخلی بحث و جدل های باشد مخصوصا بعد از 29 ژوئن.ممکن است جبهه ملی نیاز به کنترل بیشتری روی حوادث داشته باشد
از 22 ژوئیه تا 23 اوت : امور مالی و مخارج دوباره رونق پیدا خواهد کرد.این زمانی است که تفریح و سرگرمی و پویایی افزایش پیدا می کنه و مخارج صعود می کند
از 23 اوت تا 23 سپتامبر : مسائل آموزشی از رونق می افتد.ممکن است درگیری های درباره موضوعات ایدئولوژیک ,اعتقادات و انواع تفکرات متفاوت باشد
از 23 سپتامبر تا 29 اوکتبر : این یک دوره پرتنش است.امکان وجود ابهامات تفرقه و تنشهای در خصوص امنیت کشور
از 29 اکتبر تا 21 نوامبر : برخی شرایط مالی موجب پیشرفت و ترقی وضعیت تولید و مصرف خواهد شد که عجین با موضوعات پوپولیستی است
از 21 نوامبر تا 21 دسامبر : مسائل در آموزش و پرورش, مقامات دولتی, احساس مسئولیت , همسایگان و رسانه همه پیش رو ایجاد تنش اذهان مردم ترکیه هستند.این زمان مشاجره دولت است.24 نوامبر,8 و 13 دسامبر تاریخ بسیار مهمی است
از 21 دسامبر تا 20 ژانويه: مسائل امور داخلی و گسترش اقتصاد جهانی به پایداری می رسد