تقویم مالیاتی سال 2015 ترکیه

تقویم مالیاتی سال 2015 ترکیه
11/اوت 2015
بازگشت و پرداخت اعلامیه های مرتبط با پرداخت توسط محضر در ازای رسید برای دوره 16-31 ژوئیه •
14/اوت 2015
اعلامیه درآمد پیش پرداخت مالیات مربوط به 2015 مالیات پیشرفته برای سه ماه (آوریل و مه-ژوئن) •
اعلامیه پیشرفته شرکت مالیاتی مربوط به سال 2015 مالیات پیشرفته برای مدت سه ماه (آوریل و مه-ژوئن)•
17/اوت 2015
(پرداخت از درآمد پیش پرداخت مالیات مربوط به 2015 مالیات پیشرفته برای مدت سه ماه (آوریل و مه-ژوئن •
(پرداخت از پیشرفته شرکت مالیاتی مربوط به 2015 مالیات پیشرفته برای مدت سه ماه (آوریل و مه-ژوئن •
اعلامیه مالیات مصرف خصوصی مربوط به نوشیدنیهای گازدار , نوشیدنی های الکلی و توتون و تنباکو محصولات برای دوره
ژوئیه 2015 و پرداخت مالیات
اعلامیه مالیات مصرف خصوصی مربوط به محصولات مصرف کننده با دوام و دیگر کالاها در دوره ژوئیه 2015 و پرداخت•
مالیات
اعلامیه مالیات بر مصرف شخصی ( ثبت نشده ) مربوط به وسایل نقلیه موتوری در دوره ژوئیه 2015 دوره و پرداخت مالیات•
اعلامیه مالیات بر ارتباط ویژه برای ماه جولای 2015 و پرداخت مالیات •
اعلامیه های بانکی و بیمه معامله مالیات برای ماه جولای 2015 و پرداخت مالیات•
اعلامیه و پرداخت حمایت بهره برداری از منابع صندوق برای دوره ژوئیه 2015•
20 اوت 2015
اظهارنامه و پرداخت مالیات بر بازی شانس برای ژوئیه 2015 •
اعلامیه و پرداخت مالیات بر ارث مرتبط مرتبط با بازی شانس مشخص شده در قانون شماره 5602 برای جولای 2015 •
اعلامیه و اطلاعیه پرداخت و مالیات تبلیغات برای دوره ژوئیه 2015 •
اعلامیه و پرداخت های مالیاتی مربوط به سرگرمی ,شرط بندی با Pari-mutuel مرتبط با دیگر مالیات سرگرمی برای دوره •
ژوئیه 2015
اعلامیه و پرداخت مالیات مصرف برق و گاز برای دوره ژوئیه 2015 •
اعلامیه و پرداخت بیمه آتش مالیاتی برای دوره ژوئیه 2015 •
24 اوت 2015
اظهارنامه مالیاتی با منابع اعلام شده توسط درآمد قانون شماره 94 و قانون شماره 15 مالیات بر شرکت ها با برگزاری•
اظهارنامه مالیاتی برای دوره ژوئیه 2015
اعلامیه ارزش افزوده مالیاتی برای دوره ژوئیه 2015 •
اعلامیه مالیات تمبر جمع آوری شده از راه دریافت کمک هزینه با استفاده از کسر مالیات تمبر برای رسید مالیات •
دهندگان دائمی پرداخت می شود در ژوئیه 2015
25 اوت 2015
اعلامیه و پرداخت مالیات بر مصرف ویژه مرتبط با نفت و گاز طبیعی برای دوره 1-15 اوت •
بازگشت و پرداخت اعلامیه های مرتبط با رسید پرداخت شده توسط محضر برای دوره 1-15 اوت •
26 اوت 2015
پرداخت از منابع اعلام شده توسط قانون درامد شماره 94 و قانون مالیات بر شرکت ها شماره 15 در تاریخ 30 اوت 2015 •
پرداخت از ارزش افزوده مالیاتی برای دوره ژوئیه 2015 •
پرداخت مالیات تمبر جمع آوری شده از دریافت کمک هزینه با استفاده از کسر و رسید برای مالیات دهندگان دائمی تمبر •
مالیاتی در بازگشت پرداخت می شود برای ژوئیه 2015
31 اوت 2015
پرداخت قسط دوم مالیات بر درآمد دیگر دستمزدها •
فرم اعلامیه (BA فرم) مرتبط با خرید کالا و خدمات برای ژوئیه 2015 •
فرم اعلامیه (Bs فرم) مرتبط با فروش محصولات از مرتبط با فروش محصولات و سرویس ها برای ژوئیه 2015 •
اعلامیه و پرداخت مالیات ارتباطات برای دوره ژوئیه 2015 •
پرداخت پنج قسطی که با مطابق قانون شماره 6552 ماده ی شماره 73 پرداخت می شود •
9 سپتامبر 2015
بازده و پرداخت اظهارنامه مرتبط با پرداخت توسط محضر در بازده برای رسید در 16-31 ماه اوت •
10 سپتامبر 2015
اعلامیه و پرداخت مالیات بر مصرف ویژه مرتبط با نفت و گاز طبیعی در 16-31 ماه اوت •
15 سپتامبر2015
اعلامیه و پرداخت مالیات بر مصرف خصوصی مربوط به نوشابه های گازدار, مشروبات الکلی و دخانیات برای اوت 2015
اعلامیه مالیات بر مصرف خصوصی مربوط به کالاهای مصرفی با دوام و محصولات دیگر در ماه اوت 2015و پرداخت مالیات •
اعلامیه و پرداخت مالیات بر مصرف خصوصی ( ثبت نشده ) مربوط به وسایل نقلیه موتوری برای اوت 2015 دوره و پرداخت •
مالیات
اعلامیه ارتباطات مالیات ویژه برای اوت 2015 دوره و پرداخت مالیات •
اعلامیه امور بانکی و بیمه تراکنش های مالیات برای دوره اوت 2015 و پرداخت مالیات •
اعلامیه و پرداخت پشتیبانی بهره برداری از منابع صندوق حمایت برای دوره اوت 2015 •
21 سپتامبر 2015
اعلامیه و پرداخت مالیات بر بازی شانس برای دوره اوت 2015 •
اعلامیه و پرداخت مالیات بر ارث مرتبط با بازی شانس شناسایی شده طبق قانون شماره 5602 در دوره اوت 2015 •
اعلامیه و اطلاعیه مهلت پرداخت و مالیات تبلیغات برای در دوره اوت 2015 •
اعلامیه و مهلت پرداخت مالیات بر فعالیت های تفریحی مرتبط با شرط بندی Pari-mutuel و مالیات بر فعالیت های تفریحی•
مرتبط با دیگر فعالیت های تفریحی در دوره اوت 2015
اعلامیه و پرداخت مصرف برق و گاز مالیاتی برای دوره اوت 2015 •
اعلامیه و پرداخت بیمه آتش نشانی مالیاتی برای دوره اوت 2015 •
23 سپتامبر 2015
اعلامیه امتناع توسط قانون درآمد شماره 94 و قانون مالیات بر شرکت ها شماره 15 و 30 برگشت کسر مالیات برای دوره •
اوت 2015
اعلامیه مالیات جمع آوری تمبر از حد مجاز با استفاده از کسر و مالیات تمبر که در بازگشت برای رسید برای مالیات •
دهندگان ثابت پرداخت می شود برای دوره اوت 2015
28 سپتامبر 2015
پرداخت از امتناع اعلام توسط قانون درآمد شماره 94 قانون مالیات بر شرکت ها شماره 15 و 30 برای دوره اوت 2015 •
پرداخت مالیات جمع آوری تمبر از حد مجاز با استفاده از کسر و مالیات تمبر که در بازگشت برای رسید برای مالیات •
دهندگان ثابت پرداخت می شود برای دوره اوت 2015
اعلامیه و پرداخت مالیات بر مصرف ویژه مرتبط با نفت و گاز طبیعی برای دوره 1-15 سپتامبر •
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای دوره اوت 2015 •
بازگشت و پرداخت اعلامیه های مرتبط با پرداخت شده توسط محضر در بازگشت برای رسید برای دوره 1-15 سپتامبر •
30 سپتامبر 2015
فرم اعلامیه ( فرمBa ) مرتبط با خرید از محصولات و سرویس ها برای دوره اوت 2015 •
فرم اعلامیه ( فرمBs ) مرتبط با فروش محصولات و سرویس ها برای دوره اوت 2015 •
اعلامیه و پرداخت مالیات بر ارتباطات برای دوره اوت 2015 •
9 اکتبر 2015
بازرسی و رسید پرداخت برگ های اظهارنامه مالیاتی با رسید پرداخت تایید شده در محضر برای دوره 16-30 سپتامبر •
12 اکتبر 2015
اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات بر مصرف ویژه مرتبط با نفت و گاز طبیعی برای دوره 16-30 سپتامبر •
15 اکتبر 2015
اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات بر مصرف خصوصی مرتبط با نوشابه گازدار ، مشروبات الکلی و دخانیات برای دوره •
سپتامبر 2015
اظهارنامه مالیاتی مصرف خصوصی مرتبط با کالاهای با دوام مصرفی و سایر محصولات و پرداخت مالیات برای دوره سپتامبر•
2015
اظهارنامه مالیاتی مصرف خصوصی ( ثبت نشده ) مرتبط به وسایل نقلیه موتوری و پرداخت مالیات برای دوره سپتامبر •
2015
اظهارنامه مالیاتی بر ارتباطات ویژه و پرداخت مالیات برای دوره سپتامبر 2015 •
اعلامیه های بانکی و بیمه معامله مالیات و پرداخت مالیات برای دوره سپتامبر 2015 •
اظهارنامه مالیاتی و پرداخت استفاده منابع پشتیبانی برای دوره سپتامبر 2015 •
20 اکتبر 2015
اظهارنامه و پرداخت مالیات بر بازی شانس برای دوره سپتامبر 2015 •
اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارث مرتبط با بازی های شانسی شناخته شده است طبق قانون شماره 5602 برای دوره•
سپتامبر 2015
اظهارنامه و پرداخت مالیات اطلاعیه و مالیات تبلیغات برای دوره سپتامبر 2015•
اعلامیه و پرداخت مالیات سرگرمی مرتبط با شرط بندی pari-mutuel و مالیات سرگرمی مرتبط با مالیات دیگر سرگرمی ها •
برای دوره سپتامبر 2015
اعلامیه و پرداخت مالیات مصرف برق و گاز برای دوره سپتامبر 2015 •
اظهارنامه و پرداخت مالیات بیمه آتش برای دوره سپتامبر 2015•
23 اکتبر 2015
• اظهارنامه اعلام شده توسط قانون درآمد شماره 94 و قانون مالیات بر شرکت ها شماره 15 توسط برگشت مالیات ها در دوره سپتامبر 2015 منع می شود .
اظهارنامه برگشت مالیات تکلیفی در دوره ژوئیه-اوت-سپتامبر 2015 منع می شود ( برای کسانی که طرفدار حق ثبت •
اعلامیه برای مدت 3 ماه)
اظهارنامه اعلام شده در قانون درآمد های پیشرفته شماره 67 برگشت مالیات تکلیفی منع شده در دوره ژوئیه-اوت •
سپتامبر 2015
اعلامیه تمبر مالیاتی جمع آوری شده از کمک هزینه با استفاده از کسر و مالیات تمبر در بازده پرداخت می شود برای •
رسید دادن به مالیات دهندگان ثابت در دوره سپتامبر 2015
26 اکتبر 2015
اظهارنامه و پرداخت مالیات ارزش افزوده برای دوره سپتامبر 2015 •
اظهارنامه و پرداخت مالیات ارزش افزوده برای ژوئیه-اوت-سپتامبر 2015 •
اظهارنامه و پرداخت مالیات بر مصرف های خاص مرتبط با نفت و گاز طبیعی برای دوره 1-15 اکتبر •
پرداخت ماليات تکليفي شناسايى شده توسط قانون درآمد شماره 94 و قانون ماليات بر شرکت سهامى شماره 15و 30 برای •
دوره سپتامبر 2015
پرداخت ماليات تکليفي (کسر ماليات قبل از پرداخت حقوق و دستمزد) به وسیله برگشت ماليات تکليفي برای دوره •
ژوئیه-اوت-سپتامبر 2015 (برای کسانی که طرفدار بيانيه حق تمکين براساس قانون درآمد شماره 98 ماده شماره 3)
پرداخت ماليات تکليفي شناسايى شده مطابق با قانون پیش درآمد شماره 67 به وسیله اظهارنامه ماليات تکليفي برای •
دوره ژوئیه-اوت-سپتامبر 2015
پرداخت تمبر مالياتى جمع آوری شده از حد مجاز بنا به معنی استنباط و تمبر مالياتى در بازگشت پرداخت می شود •
برای رسید برای مالیات دهندگان ثابت دوره سپتامبر 2015
بازرسی و رسید پرداخت برگ های اظهارنامه مالیاتی با رسید پرداخت تایید شده در محضر برای دوره 1-15 اکتبر •
2 نوامبر 2015
اظهارنامه و پرداخت مالیات وسايل ارتباطي برای دوره سپتامبر 2015 •
فرم ابلاغيه (Form Ba) مرتبط با خريد کالا ها و خدمات برای دوره سپتامبر 2015 •
فرم ابلاغيه (Form Bs) مرتبط با فروش کالا ها و خدمات برای دوره سپتامبر 2015 •
قسط ششم در مطابق با قانون شماره 6552 ماده شماره 73 پرداخت می شود
10 نوامبر 2015
اظهارنامه و پرداخت مالیات مصرف ویژه مرتبط با نفت و گاز طبیعی برای دوره 16-31 اکتبر •
بازرسی و رسید پرداخت برگ های اظهارنامه مالیاتی با رسید پرداخت تایید شده در محضر برای دوره 16-31 اکتبر •
16 نوامبر 2015
اظهارنامه درآمد پیش پرداخت مالیات مربوط به سال 2015 سومین پیشرفته مالیات برای دوره سه ماه (جولای-آگوست •
سپتامبر)
اظهارنامه شرکت پیش پرداخت مالیات مربوط به سال 2015 سومین پیشرفته مالیات برای دوره سه ماه (جولای-آگوست •
سپتامبر)
اظهارنامه مالیات بر مصرف خصوصی مرتبط با نوشیدنیهای گازدار , مشروبات الکلی و تولید دخانیات برای دوره اکتبر •
2015 و پرداخت مالیات
اظهارنامه مالیات بر مصرف خصوصی مرتبط با محصولات با دوام مصرفی و محصولات دیگر برای دوره اکتبر 2015 و پرداخت •
مالیات
اظهارنامه مالیات بر مصرف خصوصی ( ثبت نشده ) مرتبط با وسایل نقلیه موتوری برای دوره اکتبر 2015 و پرداخت •
مالیات
اظهارنامه مالیات نقل و انتقال ویژه برای دوره اکتبر 2015 و پرداخت مالیات •
اظهارنامه و پرداخت صندوق منابع پشتیبانی بهره گیری ماليات تکليفي برای دوره اکتبر 2015 •
اظهارنامه بانکی و مالیات بر بیمه معامله برای دوره اکتبر 2015 و پرداخت مالیات •
17 نوامبر 2015
پرداخت درآمد پیش پرداخت مالیات مربوط به سال 2015 سومین پیشرفته مالیات برای دوره سه ماه (جولای-آگوست - •
سپتامبر)
پیش پرداخت مالیات شرکت مربوط به سال 2015 سومین پیشرفته مالیات برای دوره سه ماه (جولای-آگوست سپتامبر) •
20 نوامبر 2015
اعلامیه و پرداخت مالیات بر بازیهای شانسی برای دوره اکتبر 2015 •
اعلامیه و پرداخت ماليات بر ارث مرتبط با شناسایی بازی شانس در قانون شماره 5602 برای دوره اکتبر 2015 •
اعلامیه و پرداخت اطلاعیه و مالیات تبلیغات برای دوره اکتبر 2015 •
اعلامیه و پرداخت مالیات بر سرگرمی ( شهربازی و...) مرتبط با شرط بندی Pari-mutuel و مالیات بر سرگرمی مرتبط با •
دیگر سرگرمی ها برای دوره اکتبر 2015
اعلامیه و پرداخت مالیات بر مصرف برق و گاز برای دوره اکتبر 2015 •
اعلامیه و پرداخت بیمه مالیات بر آتش سوزی برای دوره اکتبر 2015 •
23 نوامبر 2015
اظهارنامه ماليات تکليفي اعلام شده توسط قانون درآمد شماره 94 و قانون مالیات بر شرکت ها شماره 15 توسط برگشت •
مالیات ها در دوره اکتبر 2015
اظهارنامه تمبر مالياتى جمع آوری شده از حد مجاز بنا به معنی استنباط و تمبر مالياتى در بازگشت پرداخت می شود •
برای رسید برای مالیات دهندگان ثابت دوره اکتبر 2015
24 نوامبر 2015
اعلامیه ارزش افزوده مالیاتی برای دوره اکتبر 2015 •
بازرسی و رسید پرداخت برگ های اظهارنامه مالیاتی با رسید پرداخت تایید شده در محضر برای دوره 16-31 نوامبر •
25 نوامبر 2015
اظهارنامه و پرداخت مالیات مصرف ویژه مرتبط با نفت و گاز طبیعی برای دوره 15-1 نوامبر •
26 نوامبر 2015
پرداخت مالیاتی تکلیفی اعلام شده توسط قانون درآمد شماره 94 و قانون مالیات بر شرکت ها شماره 15 توسط برگشت •
مالیات ها در دوره اکتبر 2015
پرداخت از ارزش افزوده مالیاتی برای دوره اکتبر 2015 •
پرداخت تمبر مالياتى جمع آوری شده از حد مجاز بنا به معنی استنباط و تمبر مالياتى در بازگشت پرداخت می شود برای •
رسید برای مالیات دهندگان ثابت دوره اکتبر 2015
30 نوامبر 2015
پرداخت قسط اول برای کسانی که بیشتر از 75% درآمد از کشاورزي مطابق با کل درآمد در درآمد سالیانه دارند مالیات •
برگشت داده می شود
پرداخت قسط دوم از مالیات بر ارث •
پرداخت قسط دوم مالیات بر ملک برای سال 2015 •
پرداخت قسط 2 از مالیات های زیست محیطی برای سال 2015 •
اعلامیه و پرداخت ارتباطات مالیاتی برای دوره اکتبر 2015 •
فرم اعلامیه ( فرمBa ) مرتبط با خرید از محصولات و سرویس ها برای دوره اکتبر 2015 •
فرم اعلامیه ( فرمBs ) مرتبط با فروش محصولات و سرویس ها برای دوره اکتبر 2015 •
9 دسامبر 2015
برگشت و پرداخت اعلامیه مرتبط با تاديه ثبت شده در رسید باز پرداخت برای دوره 16-30 نوامبر •
10 دسامبر 2015
اظهارنامه و پرداخت مالیات مصرف ویژه مرتبط با نفت و گاز طبیعی برای دوره 30-16 نوامبر •
15 دسامبر 2015
اظهارنامه مالیات بر مصرف خصوصی مرتبط با نوشیدنیهای گازدار، مشروبات الکلی و دخانیات تولید شده در نوامبر •
2015 و پرداخت مالیات
اظهارنامه مالیات بر مصرف خصوصی مرتبط با کالاهای مصرفی با طول عمر بالا و سایر محصولات در نوامبر 2015 و پرداخت •
مالیات
اظهارنامه مالیات بر مصرف خصوصی ( ثبت نشده ) مرتبط با وسایل نقلیه موتوری در نوامبر 2015 و پرداخت مالیات •
اعلامیه مالیات بر ارتباطات ویژه در نوامبر 2015 و پرداخت مالیات •
اظهارنامه بانکی و مالیات بر بیمه معامله برای دوره نوامبر 2015 و پرداخت مالیات •
اظهارنامه و پرداخت صندوق منابع پشتیبانی بهره گیری ماليات تکليفي برای دوره نوامبر 2015 •
21 دسامبر 2015
اظهارنامه و پرداخت مالیات بر بازی های شانس در دوره نوامبر 2015 •
اظهارنامه و پرداخت ماليات بر ارث با شناسه بازی شانس طبق قانون شماره 5602 دوره نوامبر 2015 •
اظهارنامه و پرداخت برنامه آينده و مالیات تبليغاتی دوره نوامبر 2015 •
اظهارنامه و پرداخت مالیات بر سرگرمی مرتبط با شرط بندی Pari-mutuel ومالیات بر سرگرمی مرتبط با دیگر سرگرمی ها•
برای دوره نوامبر 2015
اظهارنامه و پرداخت مصرف برق و گاز برای دوره نوامبر 2015 •
23 دسامبر 2015
اظهارنامه ماليات تکليفي اعلام شده توسط قانون درآمد شماره 94 و قانون مالیات بر شرکت ها شماره 15 توسط برگشت •
مالیات ها در دوره نوامبر 2015
اظهارنامه تمبر مالياتى جمع آوری شده از حد مجاز بنا به معنی استنباط و تمبر مالياتى در بازگشت پرداخت می شود •
برای رسید برای مالیات دهندگان ثابت دوره نوامبر 2015
24 دسامبر 2015
اعلامیه ارزش افزوده مالیاتی برای دوره نوامبر 2015 •
برگشت و پرداخت اعلامیه مرتبط با تاديه ثبت شده در رسید باز پرداخت برای دوره 1-15 دسامبر •
25 دسامبر 2015
اعلامیه و پرداخت مالیات بر مصرف ویژه مرتبط با نفت و گاز طبیعی برای دوره 1-15 دسامبر •
28 دسامبر 2015
اظهارنامه ماليات تکليفي اعلام شده توسط قانون درآمد شماره 94 و قانون مالیات بر شرکت ها شماره 15 توسط برگشت •
مالیات ها در دوره نوامبر 2015
پرداخت ارزش افزوده مالیاتی برای دوره نوامبر 2015 •
پرداخت تمبر مالياتى جمع آوری شده از حد مجاز بنا به معنی استنباط و تمبر مالياتى در بازگشت پرداخت می شود برای •
رسید برای مالیات دهندگان ثابت دوره نوامبر 2015
31 دسامبر 2015
پرداخت قسط اول برای کسانی که بیشتر از 75% درآمد از کشاورزي مطابق با کل درآمد در درآمد سالیانه دارند مالیات •
برگشت داده می شود
تأييديه گشایش مرتبط با ثبت حقوقی 2016 مورد استفاده قرار گیرد •
فرم اعلامیه ( فرمBa ) مرتبط با خرید از محصولات و سرویس ها برای دوره نوامبر 2015 •