اجازه کار برای سهامداران خارجی و کارمندان اصلی

اصول قید شده در قانون اجازه کار برای اتباع خارجی ( قانون شماره 4817) قابل اجرا برای اتباع خارجی که به صورت مستقل یا وابسته در ترکیه کار می کنند . نکته ” کارمندان وابسته ” مشخص شده در ماده 3 قانون شماره 4817 به عنوان “اتباع خارجی که در مقابل دستمزد ، حقوق ، حق کمسیون و غیره کار می کنند . با اختیار یک یا چند کارفرما یک فرد معمولی یا حقوقی”
از سوی دیگر ، به موجب همان ماده ” فرد خارجی بر روی حساب بانکی خود و همچنان فرد دیگری که استخدام می کنند ” به عنوان کسی که به صورت مستقل کار میکند در نظر گرفته می شود .

طبق این قانون حقوقی ، سهامدار خارجی شرکت خارجی تاسیس شده در ترکیه امکان دارد نیاز به اجازه کار داشته باشد . صرفا به یک سهامدار یا یک عضو هیئت مدیره اجازه کار در ترکیه داده نمی شود . اجازه کار نیاز به سهامداران خارجی دارد و وابسته به ساختار تجاری نیست . همچنین شرکت سهام (A.Ş.)یا شرکت با مسئولیت محدود (Ltd. Şti.) یا انواع دیگر تجارت ها ، تحت قوانین مربوط به ترکیه تعریف شده است ، به منظور بخش فعال شرکت ، سهامداران خارجی ممکن است نیاز به اجازه کار داشته باشند . همچنان ، روش ثبت اجازه کار بین شرکت با سرمایه خارجی و شرکت های طبقه بندی شده به عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمی متفاوت است

اجازه کار تحت دامنه قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی
اصول مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور خاصی با قانون شماره 4875 تنظیم می شود در سرمایه گذاری مستقیم خارجی [1] و مقررات در اجرای سرمایه گذاری مستقیم خارجی [2] ماده 1 از قانون شماره 4875 هدف از این قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تعریف می کند
“هدف از این قانون تنظیم اصول برای تشویق خارجیان به سرمایه گذاری مستقیم است ؛ برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی ؛ برای تعریف سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در راستای استانداردهای بین المللی برای ایجاد یک سیستم مبتنی بر اطلاع رسانی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای غربال و تصویب ؛ و برای افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق اعمال سیاست . این قانون در جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی اعمال شده است  “
در راستای تشویق برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در میان دیگر سیاست ها و اصول ، استخدام کارکنان خارجی در FDIs ، توسط مقررات خاصی تنظیم شده است . آیین نامه اشتغال کارمندان خارجی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی [3] (مقررات در سطور بعد) تنظیم روش ها و اصول با توجه به مجوز کار و استخدام پرسنل خارجی در FDIs . با این وجود با توجه به ماده 2 آیین نامه این روش و اصول تنها “کارمندان اصلی” در FDIs استخدام می شوند . همانطور که در ماده 4 آیین نامه آمده است کارمندان اصلی باید یکی از ویژگی های زیر را داشته باشند
الف ) 1 کار در مدیریت ارشد یک شرکت و یا موقعیت های اجرایی ، (2) مدیریت کل یا بخشی از شرکت (3) نظارت و یا بررسی کار حسابرسان شرکت ، کارمندان اداری و فنی ، (4) با در نظر گرفتن کارمندان جدید در شرکت یا پایان دادن به استخدام موجود و یا استفاده از پیشنهادات
هر شخصی مسئول حداقل یکی از زمینه های فوق است و یا مجاز در این مسائل ؛ اقدام در موضع دستیار شرکت ها ، رئیس هیئت مدیره، اعضای هیئت مدیره ، مدیر کل ، دستیار مدیر کل ، رئیس شرکت ، دستیار رئیس شرکت و موقعیت های مشابه به آن
ب ) دانش هر فرد برای خدمات ، دستگاه های پژوهش ، تکنیک یا روش،
ج ) حداکثر یک نفر در دفتر ارتباطی ، کسی که نامه مجوزش توسط شرکت اصلی در خارج از کشور صادر شده باشد
همانطور که در ماده 4 آیین نامه ، یک شرکت با سرمایه خارجی ، در جهت طبقه بندی با عناوین خاص FDI ، باید حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد ؛(2013)
“الف ) در حقیقت شرکت و یا شعبه آن آخرین مقدار گردش مالی سالانه حداقل 79،8 میلیون لیر ترکیه باشد ، تحت شرایطی که میزان سهم کل سرمایه سهامداران خارجی بین 1.062.691 لیر ترکیه باشد
ب) در حقیقت شرکت و یا شعبه آن میزان آخرین صادرات سالانه حداقل 1 میلیون دلار آمریکا باشد ، ، تحت شرایطی که میزان سهم کل سرمایه سهامداران خارجی حداقل 1.062.291 لیر ترکیه باشد
ج ) در حقیقت حداقل 250 نفر برای استخدام در شرکت و یا شعب آن در یک سال گذشته ثبت نام کردند ، به شرط آنکه میزان سرمایه کل سهامداران خارجی حداقل 1.062.691 لیر ترکیه باشد
د) در صورتی که شرکت و یا شعبه سرمایه گذار در یک سال ، حداقل میزان ثابت سرمایه ثبت شده آن باید بین 26.6 میلیون لیر ترکیه باشد
ک) شرکت اصلی دارای سرمایه گذار مستقیم خارجی باید حداقل در بیشتر از یک کشور به غیر ازکشوری که در آن دفاتر مرکزی قرار دارد تاسیس شود

درخواست نامه اجازه کار 
درخواست نامه اجازه کار برای کارمندان اصلی که می خواهند در FDIs استخدام کنند . طبق ماده (b) 14 قانون اجازه کار برای اتباع خارجی نمی تواند رد بشود . ماده (b) 14 وزارت کار و تامین اجتماعی با حق رد کردن درخواست اجازه کار با توجه به فرد مورد نظر در عرض چهار هفته . درخواست اجازه کار را می توان از طریق نمایندگان ترکیه در خارج از کشور هم انجام داد . اگر اجازه اقامت حداقل به مدت 6 ماه اعتبار داشته باشد فرد ساکن درترکیه می تواند اقامت خود را به صورت مستقیم از وزارت کار و تامین اجتماعی درخواست کند . در رابطه با استخدام کارمندان اصلی که زمینه کاری آنها با رشته تحصیلیشان ارتباطی ندارد ، وزارت به دنبال هیچ نظر مشورتی پیرامون کارآیی و حرفه ای کارمندان مربوطه نیست . کارمندان اصلی که به دلیل رشته تحصیلیشان مورد ارزیابی قرار نمی گیرند ، علاوه بر مدارک مورد نیاز معمولی برای درخواست اجازه کار، برای درخواست نامه اجازه کار ، اسناد ثبت شرکت یک “سرمایه گذاری ویژه مستقیم خارجی ” است و همچنین مدارکی دال بر خارجی بودن کارمندان اصلی باید در وزارتخانه به ثبت برسد . ممکن است 15 روز بیشتر از زمان مقرر شده برای درخواست نامه کارمندان اصلی شرکت طول بکشد
استخدام اتباع خارجی در دفاتر ارتباطی
در ماده (h) 3 در قانون شماره 4875 سرمایه گذاری مستقیم خارجیان و ماده شماره 6 مقررات در اجرای فانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی ” وزارت (وزارت اقتصاد) مجاز به اعطای مجوز و توسعه آن و مجوز به شرکت های تاسیس شده مطابق با قوانین کشورهای خارجی برای باز کردن دفتر ارتباطی در ترکیه به شرط آنکه آنها کاری در ارتباط با فعالیتهای تاری در ترکیه پیش نبرند”

در این خصوص ، طبق (c) ماده 4 مقررات ، حداکثر یک نفر در دفاتر ارتباطی ، کسی که یک معرفی نامه صادرشده به عنوان کارمند اصلی از طرف شرکت اصلی در خارج از کشور داشته باشد . با این شرایط دفتر باید حداقل 200.000 دلار و یا معادل آن ارز خارجی برای فعالیت کشور در یک سال گذشته در نظر گرفته باشد
برای استخدام کارمندان اصلی در دفتر ارتباطی (حداکثر یک نفری که دارای اجازه نامه است) سیستم سهمیه بندی نیروی کار خارجی اعمال نخواهد شد سیستم سهمیه بندی نیروی کار خارجی ترکیه مقرر میکند که ،برای درخواست نامه هر فردی شرکت باید حداقل 5 کارمند تمام وقت شهروند ترکیه داشته باشد با این وجود برای هر فرد خارجی افزون بر لیست در دفتر ارتباطی سهمیه بندی نیروی کار خارجی قابل اجرا خاهد بود

اجازه کار برای سهامداران خارجی 
اجازه کار سازمان برای اتباع خارجی در شرکت های با سرمایه خارجی که در محدوده قانون شماره 4875 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته نمی شوند توسط قانون شماره 4817 اجازه کار برای اتباع خارجی تنظیم می شود

فقط یک سهامدار دارای سرمایه بدون داشتن اختیارات مربوط بهمدیریت و نمايندگى شرکت را نمی توان به عنوان “کار” در قانون شماره 4817 اجازه کار برای اتباع خارجی در نظر گرفت
همچنین سهامداران خارجی کسانی که نقش فعالی در عملکرد شرکت دارند ، نیاز به اجازه کار دارند.درخواست اجازه کار برای سهامدار خارجی ، به علاوه برای دیگر معیارهای واجد شرایط بودن باید توسط کارفرمایان انجام شود ، سرمایه تقسیم شده بین سهامداران خارجی ، در شرایطی که کمتر از 20 درصد از سرمایه کل باشد ، باید 40.000 لیر ترکیه باشد
در درخواست نامه اجازه کار برای سهامداران خارجی ، سیستم سهمیه بندی کار خارجیان [4] باید در 6 ماه اخیر از زمانی که اجازه کار داده شده صورت بگیرد . بدین ترتیب سهامداران خارجی نیاز به بررسی حداقل 5 کارمند تمام وقت شهروند ترکیه در محل کارشان در طولدرخواست نامه اولیه خود ندارند

 قانون شماره 4875 که در تاریخ 05.06.2003 تصویب شده (در روزنامه رسمی در تاریخ 17 ژوئن 2003 شماره *

25141 چاپ شده است)
مقررات در اجرای قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی (در روزنامه رسمی در تاریخ 20آگوست 2003 شماره 25205 *

 چاپ شده است)
مقررات در مورد اشتغال کارمندان خارجی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (در روزنامه رسمی در تاریخ 29آگوست *

2003 شماره 25214 چاپ شده است)
سیستم سهمیه بندی کار برای خارجیان در ترکیه مقرر می کند که برای هر فردی که درخواست اجازه کار می شود ،شرکت *

باید حداقل 5 کارمند تمام وقت شهروند ترکیه در محل کار داشته باشد

4 Comments

 • Mana

  Hello ,
  I m a foreigner , and as a shareholder established a Ltd company with capital of 200K TL at istanbul at 10/01/2019 and later received my residency permit on that ofcourse just with 6 months validity since my passport had just 6 months validity .
  I have 2 questions now :
  1 – since already now it s less than 6 months validity on my Residence Permit , can I apply for my first Work Permit or shall renew my Residency and then apply for Chalişma card ?
  2 – If I Do Not want to apply for Work Permit , still it s mandatory to employ that 5 Turkish at company ?

  • ExpatGuideTurkey

   Hello,
   Thank you for your comment.

   If total duration of your residence permit’s validity was not less than full 6 months, you can apply for work permit with no need to extend the residence permit. If you are not going to do business activity as a shareholder of company, you do not have to obtain work permit and in this case obligation of employing 5 Turkish Citizens does not apply.

   Best Regards,

 • Vahid

  Merhaba…. İnşaat(bina) yapmak için sorularım var… Telefonu var mı????

Are you satisfied with content of our website? Or do you have any questions about this content? Leave a comment on our profile. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review